Your Online Resource for Retired Swarovski Crystal Figurines is RetiredSwarovski.com

Swarovski Crystal Moments Retirements for 1997

Swarovski Crystal

Swarovski Crystal Moments pieces in the list below are Swarovski Retirements for 1997. These are US retirements and may vary regionally. Some of the Swarovski Crystal Moments that retired in 1997 includes Swarovski Christmas Star / Snowflake Ornament, Swarovski Beer Mug, Swarovski Kettle Drum, Swarovski Kanpsack / Rucksack, Swarovski Lamp, Swarovski Spinning Wheel, Swarovski Lantern, Swarovski Angel Ornament, and possibly others. Crystal Moments retirements may vary regionally.

 

Swarovski 1997 Crystal Moments Retirements

 

 

 

 

 

 

1991 ] [ 1992 ] [ 1993 ] [ 1994 ] [ 1995 ] [ 1996 ] [ 1997 ] [ 1998 ] [ 1999 ]
2000 ] [ 2001 ] [ 2002 ] [ 2003 ] [ 2004 ] [ 2005 ] [ 2006 ] [ 2007 ] [ 2008 ] [ 2009 ]
2010 ] [ 2011 ] [ 2012 ]