Your Online Resource for Retired Swarovski Crystal Figurines is RetiredSwarovski.com

Swarovski Crystal Retirements for 1993

Swarovski Crystal

Swarovski Crystal pieces in the list below are Swarovski Retirements for 1993. These are US retirements and may vary regionally. Some of the Swarovski Crystal that retired in 1993 includes the Swarovski SCS Elephant, Swarovski 5th Anniversary Birthday Cake, Swarovski Dumbo, Swarovski Angel, Swarovski Arch, Swarovski Holy Family, Swarovski Large Pyramid, Swarovski Shepherd, Swarovski Three Kings, Swarovski Walrus, and possibly others. Crystal retirements may vary regionally.

 

Swarovski Crystal Retirements 1993

 

 

 

 

 

 

 

SCS ] [ 1981 ] [ 1982 ] [ 1983 ] [ 1984 ] [ 1985 ] [ 1986 ] [ 1987 ] [ 1988 ] [ 1989 ]
1990 ] [ 1991 ] [ 1992 ] [ 1993 ] [ 1994 ] [ 1995 ] [ 1996 ] [ 1997 ] [ 1998 ] [ 1999 ]
2000 ] [ 2001 ] [ 2002 ] [ 2003 ] [ 2004 ] [ 2005 ] [ 2006 ] [ 2007 ] [ 2008 ] [ 2009 ]
2010 ] [ 2011 ] [ 2012 ] [ 2013 ] [ 2014 ] [ 2015 ]